Wedstrijdreglement

Artikel 1: deelnemers

 • Dit reglement bevat de deelnemingsvoorwaarden en regels betreffende alle wedstrijden van iVOX BVBA, Engels Plein 35/01.01, 3000 Leuven, KBO nr. 0870.182.149.
 • Indien aan een wedstrijd specifieke voorwaarden worden verbonden, hebben deze voorwaarden voorrang op de bepalingen van dit reglement. 
 • Deelname aan iVOX-enquêtes is voorbehouden aan natuurlijke personen die actief lid zijn van het iVOX panel (www.ivoxpanel.be).
 • Worden als geldige deelnemers beschouwd:
  - alle geadresseerden van de enquête die de enquête volledig invulden; en
  - alle geadresseerden van de enquête die de enquête startten, maar op basis van selectievragen niet tot de doelgroep van de enquête behoorden
  en dit op voorwaarde dat zij een geldig antwoord gaven op de schiftingsvraag aan het einde van de enquête
 • Personeelsleden van iVOX bvba komen niet in aanmerking voor het winnen van de prijs.

Artikel 2: prijstrekking

 1. Maandelijks, tussen de 1e en de 10e van de maand, zal er onder de deelnemers van de enquêtes een winstverdeling gebeuren op basis van de antwoorden op de schiftingsvraag. 
 2. De resultaten van de winstverdelingen zijn onherroepelijk en bindend, onverminderd het recht van iVOX om de prijs niet toe te kennen indien de deelnemer niet voldoet aan enige andere voorwaarde in dit reglement. 
 3. Prijzen zijn individueel en niet overdraagbaar.
 4. iVOX behoudt zich het recht voor de duurtijd van de wedstrijden in te korten of te verlengen.
 5. Onvolledig ingevulde enquêtes worden uitgesloten van deelname.
 6. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt iVOX zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan wedstrijden uit te sluiten.

Artikel 3: bekendmaking

 1. Winnaars worden via e-mail verwittigd ten laatste 2 maanden na de winstverdeling. Deze e-mail zal verstuurd worden naar het e-mailadres waarmee de deelnemer is geregistreerd. iVOX is niet gehouden het door de deelnemers geregistreerde e-mailadres te verifiëren. Het verlies van de mogelijkheid zijn/haar gebruiksgegevens te bevestigen en de prijs in ontvangst te mogen nemen tengevolge van onjuiste/ongebruikte e-mailadressen berust bij de deelnemer.
 2. In de verwittigingmail zal de winnaar gevraagd worden zijn/haar adresgegevens te bevestigen uiterlijk 21 dagen na verzending van de verwittigingsmail. 
 3. Indien deze gegevens niet tijdig worden bevestigd of niet correct blijken te zijn, vervalt het recht op de prijs zonder dat de winnaar aanspraak kan maken op enige vorm van compensatie, vergoeding of recuperatie.
 4. Prijzen worden, behoudens andersluidende instructies door de organisator, naar de winnaar verstuurd in de maand volgend op de bevestiging van de adresgegevens en maximaal 60 dagen volgend op de dag van bevestiging van de adresgegevens.

Artikel 4: aansprakelijkheid

iVOX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor desgevallend verlies, vernietiging of beschadiging van de toegestuurde prijzen.

iVOX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige lichamelijke of materiële schade die wordt veroorzaakt door of tengevolge van enige omstandigheid verbonden aan de gewonnen prijs.

Artikel 5: persoonlijke gegevens

 1. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, stelt iVOX de deelnemers op de hoogte van het feit dat hun persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand, dat uitsluitend door iVOX wordt gebruikt met het oog op het goede verloop van de prijstrekkingen.
 2. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan niet met iVOX verbonden ondernemingen.
 3. Bijkomende inlichtingen aangaande de toepassingen van de wet van 8 december 1992 kunnen worden bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Regentschapsstraat 61, te 1000 Brussel.
 4. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 heeft u, overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten dienaangaand opgenomen in de wet, toegang tot de gegevens die aangaande uw persoon in voormeld bestand zijn opgenomen, evenals het recht om verbetering van eventuele foute vermelding aan te vragen.

Artikel 6: reglement

Deelname aan enquêtes georganiseerd door iVOX houdt meteen de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. De winstverdeling staat onder toezicht van iVOX. De beslissingen zijn onaanvechtbaar en onherroepelijk. Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven.

iVOX kan om organisatorische of juridische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen, zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.

Artikel 7: prijzen

 • De gewonnen prijzen worden bekendgemaakt op de website www.ivoxpanel.be.
 • Indien een prijs niet meer beschikbaar is, kan deze vervangen worden door een gelijkwaardige prijs. De winnaars worden hiervan op de hoogte gesteld.
 • Indien de winnaar een digitale cadeaubon ontvangt, is deze niet inwisselbaar tegen een papieren versie.
 • De prijs is niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten.
 • Wanneer een prijs verstuurd is, kan iVOX bvba niet verantwoordelijk worden gehouden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst.
 • Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege iVOX.
 • Over de uitslagen van wedstrijden kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 8: publicatie winnaars

 • Een maand na verzending van alle prijzen worden de winnaars op www.ivoxpanel.be gepubliceerd.
 • 2 maanden na de publicatie worden deze gegevens terug verwijderd. 
 • iVOX publiceert de naam van elke winnaar en vermeldt de gewonnen prijs op de website www.ivoxpanel.be.
 • Wie niet op de website vermeld wil worden, kan dit bij het opgeven van het verzendadres aangeven.
 • De winnaars worden gegroepeerd per maand waarin de winstverdeling gebeurde, dit is niet noodzakelijk de maand waarin werd deelgenomen aan een enquête